معتقدیـم صنـایع دستی یک صنعت بـزرگ است پس علم روز در زمینه فروش ، طراحـی ، احیا و ابداع صنایع دستی روزآمد و تجـاری را سر لوحـه ی کار خویش قرار دادیم و بر ایـن باوریم آنچه شما در ذهن دارید را ما به صورت صنایع دستی به شما هدیه می دهیم و بر آنیم که رویای هنرمندان ایرانی برای جهانی شدت صنایع دستی ایرانی و اسلامی را برآورده کنیم

چشم انداز سلام

برآنیم تا سلام تبدیل شود به برند ملی(شرکت مادر تخصصی) در حـوزه طـراحی، تولیـد، بسته بنـدی، عـرضه، فـروش و صادرات صنایع فرهنگی ایـرانی بشود.

ماموریت سلام

آمده ایم تـا حس خوب زندگی را در قـالب آثـار و محصولاتی کـه از عمق و جـان آدمی نشات گرفته و با دستان هنرمند ایرانی جلوه گر شده را به تمامی انسان ها هدیه دهیم.

شعار سلام

حس خوب زندگی

مدیران مجتمع آفرینش های هنری سلام

تیم راهبری و پیشبرد سلام

احمد رضا بندگانی

سید رفیعالدین رضوی

محمد حسین احمدی
مدیر عامل

<< خدمات مجتمع آفرینشهای های هنری سلام >>

جوایز و افتخارات

<< نام نماها و شرکای تجاری سلام >>

<< مشتریان مجتمع آفرینشهای هنری سلام >>

عزیزانی که افتخار داشتیم در این ۱۰ سال در خدمتشان باشیم

از | ۸ | ۸ | ۱۳۸۸

۵۲۰

محصولات عرضه شده

۲۰۰۰

محصولات تولید شده

۵۰

مشتریان

مجوزات سلام

سلام در رسانه ها

اخباری که از سلام در رسانه ها تخصصی و خبری منتشر شده است

سلام اینجا در کنارتان است

تصاویری از مجتمع آفرینش های هنری سلام

مجتمع آفرینش های هنری سلام

کارگاه ساخت و تولید جلی

کارگاه ساخت و تولیدسیاه مشق